Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Remissyttrande om betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Remissyttrande om betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Företagarna anser att utredningen brister i att det saknas ett tydligt och explicit uttryck om kommunernas ansvar gentemot näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) som pdf.

I betänkandet föreslås att en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska börja gälla den 1 januari 2023. Den nya lagen innebär bland annat att kommuner ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder.

För att på ett mer effektivt sätt kunna förebygga och motverka kriminalitet är det enligt Företagarna viktigt att såväl myndigheter som kommuner har god kännedom om näringslivets utsatthet för brott. Att arbeta med brottsförebyggande verksamhet har dock varit en frivillig uppgift för kommunerna och med detta som utgångspunkt välkomnar Företagarna de delar av utredningens förslag som syftar till att tydliggöra kommunernas ansvarsroll i det brottsförebyggande arbetet. Det är dock från Företagarnas synvinkel avgörande att det inte får råda någon som helst tvivel om att det är Polismyndighetens och statens uppgift att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Företagarna anser dock att utredningen brister i att det saknas ett tydligt och explicit uttryck om kommunernas ansvar gentemot näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. I den nya lag som ska börja gälla 2023 behöver det enligt Företagarna förtydligas att även näringslivets utsatthet för brott ska vara en del av den kartläggning, lägesbild och åtgärdsplan som kommunerna är ålagda att ta fram.