Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Företagarna har inga invändningar mot förslagen.

Läs hela remissyttrandet över Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) som pdf. 

I promemorian föreslås vissa ändringar av skuldsaneringsreglerna, mer specifikt skuldsanering för näringsidkare, för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s insolvensdirektiv. I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Kronofogdemyndighetens roll som betalningsförmedlare i skuldsaneringsverksamheten.

Företagarna har inga invändningar mot förslagen. Dock instämmer Företagarna inte i promemorians slutsats att Sverige lever upp till direktivets krav om verktyg för så kallad tidig varning vad avser skuldsanering. Företagarna anser därför att regeringen bör utreda vilka ytterligare insatser och verktyg som är lämpliga för att förbättra tidig varning-verksamheten avseende skuldsanering.