Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Remissyttrande gällande ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”, Ds 2021:27

Remissyttrande gällande ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”, Ds 2021:27

Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Det är Företagarnas uppfattning att det inte går att reformera en illa fungerande myndighet utan tydligare målstyrning och krav på resultat.

Läs hela remissyttrandet över Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet som pdf.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera frågor kring Arbetsförmedlingens roll inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer. En ny arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, ska införas och anskaffas från leverantörer med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. Företagarna lyfter i remissvaret att det är omöjligt att få en överblick över Arbetsförmedlingens reformering genom att utvalda delar remitteras separat och inte presenteras som en helhet.

Hur Arbetsförmedlingen kommer att bidra till företagens kompetensförsörjning framgår överhuvudtaget inte av skrivelsen. Företagarna noterar att det saknas skrivningar om hur regeringen avser följa och kontrollera att Arbetsförmedlingen arbetar i linje med det arbetssätt som beskrivs. Företagarna anser att Arbetsförmedlingen, trots att det redan åligger myndigheten att kontrollera, följa upp och utvärdera leverantörer, inte klarar det uppdraget. Det är Företagarnas uppfattning att det inte går att reformera en illa fungerande myndighet utan tydligare målstyrning och krav på resultat.