Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Politikerutfrågningar visar på behov av ökad dialog mellan politik och företagare

Politikerutfrågningar visar på behov av ökad dialog mellan politik och företagare

Företagarna Stockholms stad har frågat ut Stockholms lokalpolitiker inför helgens val. Utfrågningarna resulterade i samsyn i många frågor och gott hopp om en fortsatt bra dialog mellan politik och företagare kommande mandatperiod.

Anita Roll, Anna König Jerlmyr (M) och Conny Callin

På söndag går Stockholmarna till val för att besluta vilka som ska styra vår stad de kommande fyra åren. I egenskap av Sveriges största organisation för företagare är Företagarna en aktiv och viktig röst i samhällsdebatten. Som sådan för vi en ständig dialog med beslutsfattare på både kommunal, regional och nationell nivå. Inför valet har Företagarna Stockholms stad träffat samtliga partiers lokala toppkandidater och frågat ut dem om deras syn på stadens företagare och deras idéer för att göra Stockholm mer företagsamt.

2209 Stockholm_C.png2209 Stockholm_KD.png
Möte med Centerpartiets Karin Ernlund, Love Sahlin och Tommie Mikael Lagerroos (t v) respektive med Kristdemokraternas Erik Slottner (t h).

Utgångspunkten för politikersamtalen var Företagarnas lokala valplattform. Enligt denna är Företagarna Stockholms stads överordnade målsättning detta val att förmå Stockholmspolitikerna ”att behålla och utveckla drivkraften bland stadens företagare för att säkra den positiva tillväxt som små och medelstora företag bidrar till.”

2209 Stockholm_V.png2209 Stockholm_SD.png
Möte med Vänsterpartiets Clara Lindblom och Torun Boucher (t v) samt med Sverigedemokraternas Gabriel Kroon och Britt-Mari Canhasi.

Ett viktigt led i detta är enligt Företagarna i Stockholm att göra staden till ett levande centrum för företagare och företagande. En levande stad med en mångfald av verksamheter – inklusive ett rikt kultur- och nöjesutbud – stärker Stockholms attraktivitet på många plan. En attraktiv stad är en stad som fler vill bo i och besöka vilket expanderar marknaden för många småföretagare. Dessutom är det lättare att rekrytera arbetskraft – en stor utmaning för många både små och stora företag – till en attraktiv och levande stad. Denna vision för Stockholm mottogs glädjande nog positivt från alla partier. Samtidigt uttryckte partierna ett starkt stöd för att Stockholm också fortsättningsvis ska vara en förebild på hållbarhetsområdet.

2209 Stockholm_L.png2209 Stockholm_M.png
Företagarna träffar Liberalernas Jan Jönsson (t v) och Moderaternas Anna König Jerlmyr (t h).

Flera partier lyfte att de vill se insatser för företagare i stadens förortscentrum, vilket vi i Företagarna stöttar. En annan fråga vi lyfte med partierna var den allt sämre framkomligheten på många håll i staden. Från politikens håll finns en ambition om att gaturummet ska fördelas mer rättvist mellan bilister, cyklister, bussar och gående. Företagarna ser poänger med detta och motsätter sig inte ambitionen. Sådana förändringar behöver dock genomföras på rätt sätt och i rätt ordning, vilket inte alltid sker. På flera håll har ombyggnationer ställt till det för åkerier, budföretag och hantverkare. I förlängningen ställer det till det också för butiker, restauranger, bagerier och – inte minst – boende.

Företagarna lyfte även problemet med att mindre företag exkluderas i många av kommunens upphandlingar. Alla politiker var positiva till att underlätta för småföretag att lämna anbud i upphandlingar genom att exempelvis dela upp dem i mindre delupphandlingar.

2209 Stockholm_S.png2209 Stockholm_MP.png
Samtal hos Socialdemokraternas Karin Wanngård (t v) samt Miljöpartiets Daniel Helldén och Gabrielle Gjerswold (t h)

Det enskilt största tillväxthindret för Stockholms småföretag är kompetensbristen. Många företag har alla förutsättningar som krävs för att växa och anställa fler – förutom just människor att anställa. Därför föreslog Företagarna för politikerna att staden ska inrätta en väg in i staden för frågor som rör kompetens och rekrytering, förslagsvis i form av en komplettering av stadens existerande digitala företagsservice. Även detta togs emot positivt av politikerna som såg att både företagen och staden vinner på att information samlas, byråkratiska processer strömlinjeformas och tidstjuvar elimineras.

På flera områden landade Företagarna och politikerna gemensamt i slutsatsen att informationsutbytet mellan politiken och näringslivet idag är otillräckligt och att det behövs en tätare dialog. Företagarna lyfte detta särskilt vad gäller det växande problemet med regelkrångel och lovade att hålla politiken uppdaterad på detta område genom input från medlemmar och slutsatser från näringslivets regelnämnd NNR. Staden har dock tagit flera egna initiativ för förbättrad dialog med företag. Dels utvecklas stadens tillsynsverksamheter på ett föredömligt sätt från att vara granskande och dömande funktioner till att alltmer bli dialogdrivna och vägledande funktioner. Politiken har också föreslagit inrättande av ett forum för nära dialog mellan politiker och företagare. Det sistnämnda initiativet är välbehövligt och välkomnas därför av Företagarna, som också lovat att delta i samtal om forumets arbetssätt och sammansättning.